IMD från CompWell

Vad är IMD?
IMD står för Individuell Mätning och Debitering av värme-, vatten och elförbrukning i flerbostadshus. IMD är en teknik för automatisk avhämtning av förbrukning, diagnostik och status från vatten-, värme- och elmätare samt temperatur och överföring till en central databas... Läs mera

Vad säger Boverket om el, värme och tappvarmvattenmätning?
I Rapport 2015:34 som gjordes på regeringsuppdrag med titel ”Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse” skriver Boverket: … ……Läs mera

Vad säger de boende?
I Rapport 2015:34 (ovan) presenterar Boverket bl.a. resultat av utfrågning som SKOP (www.skop.se) utförde bland boende som har haft
individuell mätning av uppvärmning och/eller tappvatten. SKOP intervjuade 1 005 hushåll med individuell värmemätning och debitering...Läs mera

Vad säger Energimyndigheten?
Desto lägre energiförbrukning desto mindre miljöpåverkan så länge icke förnybara energikällor används i världen. Man räknar med att IMD………Läs mera

Vårt svar: Fair Share - ett IMD från CompWell
Sedan 2004 har CompWell installerat över 60 000 fjärravlästa mätare (el, vatten, värme, temperatur och fukt) i 16 000 lägenheter... …….Läs mera

 • Systemet
  Fair Share består av tre huvuddelar: Intermedia – den interna kommunikationen, Statistik – sammanställning av de ……….Läs mera
 • Vattenförbrukning
  Att installera vattenmätningssystem i flerfamiljshus har inte varit ekonomiskt försvarbart så länge man varit tvungen …….Läs mera
 • Värme
  Komfort. Det finns två olika sätt att mäta värmeförbrukning i ett flerfamiljshus. Med energimetoden mäter man den energi som …Läs mera
 • Teknologi
  In nya bostadshus kopplas mätarna till IE med kabel (MBUS eller höghastighets RS485 buss-teknologi) medan i befintliga ….Läs mera

Vad är IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering av värme-, vatten och elförbrukning i flerbostadshus. IMD är en teknik för automatisk avhämtning av förbrukning, diagnostik och status från vatten-, värme- och elmätare samt temperatur och överföring till en central databas, CS, för fakturering, analyser och felsökning. Teknik hjälper media leverantörer och fastighetsförvaltare att undvika res-och arbetstidskostnader för periodiska manuella avläsningar av mätare. Annan fördel är att fakturering kan baseras den faktiska förbrukningen och på estimeringar. Den snabba och regelbundna informationen i förbindelse med analyser kan hjälpa media leverantörer och kunderna att ha bättre kontroll över användning och leveranser av värme, el och vatten.

Vad säger Boverket om el, värme och tappvarmvattenmätning?

I Rapport 2015:34 som gjordes på regeringsuppdrag med titel ”Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse” skriver Boverket:
 Förord
I artikel 9 i energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU ställs krav på medlemsstaterna att se till att byggherrar och fastighetsägare installerar individuella mätare så att varje lägenhets energianvändning för uppvärmning, kyla och tappvarmvatten kan mätas. Syftet med att mäta i varje lägenhet är att öka hushållens medvetenhet om sin energianvändning och ge dem möjligheten att minska sina värmekostnader.
 Sverige har implementerat artikeln genom lagen om energimätning i byggnader (2014:267). Lagen ställer bland annat krav på byggherrar och
byggnadsägare att det ska gå att mäta värme, kyla och tappvarmvatten individuellt i varje lägenhet. Kravet gäller dock bara om åtgärden är kostnadseffektiv.
(SFS nr: 2014:267, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014267-om-energimatning-i-byggnader_sfs-2014-267).
I Sammanfattningen skriver Boverket att detta ska appliceras vid uppförande av nya bostäder, vid ombyggnationer och på befintlig bebyggelse.
Slutsats:
Staten vill att IMD införs men systemen måste vara kostnadseffektiva.

Vad säger de boende?

I Rapport 2015:34 (ovan) presenterar Boverket bl.a. resultat av utfrågning som SKOP (www.skop.se) utförde bland boende som har haft individuell mätning av uppvärmning och/eller tappvatten. SKOP intervjuade 1 005 hushåll med individuell värmemätning och debitering under perioden 7 – 29 april 2015. Personerna som intervjuades bodde antingen i hyresrätt eller bostadsrätt och värmekostnaderna fördelades med antingen värmemätare, radiatormätare eller genom komfortmätning. Majoriteten intervjuade hushåll hade system för radiatormätning.

Bra eller dåligt med IMD

SKOP frågade: ”Vad tycker du? Är det bra eller dåligt att man infört individuell energimätning för värme i lägenheterna?” En stor majoritet (63 procent) av intervjupersonerna tycker att det är bra att man infört individuell värmemätning i lägenheterna; Tabell 11. Tre av tio (29 procent) har svarat att det är mycket bra. Drygt en av tio (12 procent) har svarat att de tycker att det är dåligt. Personer som bor i bostadsrätt tycker att det är mycket bra i större utsträckning än personer som bor i hyresrätt.

Varför är det bra

SKOP frågade dem som svarat att det är mycket eller ganska bra med IMD:
”Vilket är det viktigaste skälet till att individuell energimätning är bra?”
Drygt två av fem (41 procent) har svarat att det är viktigt eftersom alla boende betalar för det de faktiskt förbrukar; Tabell 12. En femtedel (23 procent) svarar att det är bra för miljön då IMD leder till minskad energianvändning. Nästan lika många (19 procent) tycker att det viktigaste skälet till att individuell energimätning är bra är för att de boende har möjlighet att spara pengar. En av tio (11 procent) tycker att det är allmänt intressant att veta sin förbrukning. Äldre personer har svarat att det är viktigt eftersom alla boende betalar för det de faktiskt förbrukar i större utsträckning än yngre personer.

Påståenden om energianvändningen

SKOP frågade: ”Vilket av följande påståenden stämmer bäst med din uppfattning?”

En majoritet (59 procent) av intervjupersonerna tycker att påståendet: ”Att spara på energianvändningen för värme är ett enkelt sätt att förbättra ekonomin.” stämmer bäst; Tabell 18. En av fyra (26 procent) tycker att påståendet: ”Att spara på energianvändningen för värme ger så litet pengar så det lönar sig inte.” stämmer bäst med deras uppfattning. Personer som tycker att IMD är bra tycker att påståendet: ”Att spara på energianvändningen för värme är ett enkelt sätt att förbättra ekonomin.” stämmer bäst med deras uppfattning i större utsträckning än övriga.

Slutsatser:

Majoriteten av de boende (Bra 63%, Dåligt 12%) säger att det är bra med fördelningsmätning därför att:

 • Alla boende betalar nu för det de faktiskt förbrukar (41%)
 • Bra för miljö (23%)
 • Ger möjlighet att spara pengar (19%)

Vad säger Energimyndigheten?

Desto lägre energiförbrukning desto mindre miljöpåverkan så länge icke förnybara energikällor används i världen. Man räknar med att IMD kan sänka energiförbrukning med 10% och 15%. Hur mycket är det?
Uppgifter från Energimyndighetens webbsida:

Uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus (25 TWh) står för 30% av all energi som förbrukas i svenska ”hushåll” (84 TWh) som i sin tur står för 23% av den totala slutliga energianvändningen (370 TWh).

Förbrukningsminskning med 15% motsvarar minskningen av energiförbrukning om ca. 4 TWh. Det är värt att notera att de 10 svenska kärnkraftverken har under 2016 levererat 6 TWh elenergi per kraftverk.

Enligt författarna av Energimyndighetens publikation ER-2017:06:

Energianvändningen minskar från basåret 2014 och fram till 2030. Detta trots stor befolkningsökning och att byggandet i Sverige bedöms vara mycket högt. Att den slutliga energianvändningen inte ökar beror främst på att energianvändningen för uppvärmning och varmvatten för befintlig bebyggelse minskar mer ön vad energianvändningen för nybyggnation ökar…Det finns två orsaker att energianvändningen för uppvärmning och varmvatten för befintlig bebyggelse minskar

- Värmepumpar ersätter direktverkande el i småhusen och börjar konkurrera med fjärrvärme i flerbostadshus och lokaler

- Energieffektiviserande åtgärder genomförs i befintlig bebyggelse….

Många av de energieffektiviserande åtgärderna som bedöms vara lönsamma genomförs också mellan 2014 och 2035. Exempel på effektiverande åtgärder kan vara tilläggsisolering, fönster byten och varmvattenbesparande åtgärder (IMD). 

Vårt svar: Fair Share – ett IMD system från CompWell

Vårt mål är att utveckla, tillverka, installera och driva kostnadseffektiva system för att spara energi och bromsa jordens uppvärmning. Vi vet att myndigheterna och de boende vill att vi gör det. Vi vet att mest av alla önskas det av de som bor på Samoa Öarna och på isar i Arktis. De ser att jordens uppvärmning orsakad till stor del av människornas energi hunger kommer deras ”land” att försvinna inom kort.

 Fair Share – ett IMD system från CompWell

Fair Share kan hjälpa de boende och fastighetsförvaltaren att reducera energiförbrukningen och därigenom maximera vinsten för såväl boende som fastighetsägare.
Enligt EU-direktivet ska medlemsstaterna effektivisera energianvändningen. Syftet är i första hand att minska miljöpåverkan och sänka kostnaderna.

Besparing

Vi på CompWell anser att energibesparing först och främst handlar om beteendeförändring.
I Sverige har den goda tillgången på vatten och energi gjort att vi av tradition är dåliga på att hålla reda på vår förbrukning. När vatten och värme ingår i hyran motiveras inte de boende att spara. Genom att visa för den boende hur stor förbrukningen är, och han/hon ges möjlighet att spara en slant på minskad förbrukning kommer beteendet att ändras automatiskt. Försök visar att bara genom att införa mätning av vattenförbrukning kan ett flerfamiljshus spara upp till 20 % av sin energiförbrukning.

Vinsten

Systemet hämtar regelbundet information om de olika lägenheternas förbrukning av vatten och el samt temperatur i lägenheternas alla rum (komfort), och använder denna data för att rättvist fördela energikostnader mellan de boende. De uppmätta temperaturerna används dessutom för att göra styrningen av fastighetens uppvärmning effektivare och mer exakt. Energiförbrukningen sänks och den ekonomiska vinsten av detta delas mellan hyresgäst och fastighetsägaren.

 SYSTEMET

 • Fair Share består av tre huvuddelar:
 • Intermedia – den interna kommunikationen
 • Statistik – sammanställning av de uppmätta värdena
 • Styrning – feedback till boende, fastighetsförvaltare och teknisk reglering

Systemet är flexibelt och kan innefatta endast en komponent eller byggas ut med upp till 10 olika funktioner inom områdena förbrukning, service och övervakning.

Systemet använder standardiserade kommunikationsprotokoll (M-BUS, Wireless M-BUS) vilket gör att det kan integreras med komponenter av andra fabrikat.

En av de stora vinsterna med systemet är att fastighetsförvaltaren får en tydlig översikt över alla fastigheter och enkelt kan styra och kommunicera med alla lägenheter från en enda enhet.

  Intermedia                   

Förbrukning

 • Kall- och varmvatten
 • Värme/Komfort (temperatur)
 • EL

Service

 • Portlås
 • Tvättstugebokning
 • Motorvärmare
 • Billaddning

Övervakning

 • Brandlarm
 • Översvämningslarm
 • Inbrottslarm

  Statistik

Sammanställning

Alla uppmätta värden går till en box i lägenheten och därifrån till en gemensam uppsamlingsenhet för fastigheten. Från fastigheten skickas värdena vidare till en central där informationen sammanställs. Som fastighetsförvaltare får du kontroll över dina fastigheter och kan lätt se var olika fl ödestoppar fi nns och när de uppstår.

Statistik

Denna sammanställning skickas i form av statistik tillbaka till såväl fastighetsförvaltare som boende. De boende kan avläsa sina värden dygnet efter. Fastighetsförvaltaren kan avläsa värdena i realtid

  Styrning

Reglering

Normalt styrs uppvärmningen endast genom avläsning av utetemperatur. Man tar ingen hänsyn till varken vind, sol eller de boendes aktiviteter. I vårt system ger temperaturer som mäts upp i lägenheterna en tilläggsinformation till systemet, som automatiskt styr värmen som tillförs fastigheten. Eftersom temperaturerna mäts ofta ger systemet en väldigt exakt styrning.

Fakturaunderlag

Den statistik som skickas tillbaka till fastighetsförvaltaren kan sedan ligga som underlag för fakturering. Systemet generarar rapporter i samtliga i Sverige förekommande format.

Vattenförbrukning

Enkel installation

Att installera vattenmätningssystem i flerfamiljshus har inte varit ekonomiskt försvarbart så länge man varit tvungen att kapa vattenledningsrören.

Vi bestämde oss för att ändra på det och tog fram en CLM mätare som limmas på röret och mäter flöde med hjälp av ultraljud. På så vis går installationen enkelt och snabbt då man inte behöver stänga av vattnet i hela fastigheten. Dessutom slipper man att ha en oroväckande mängd potentiella läckagepunkter.

När är vattnet varmt?

Byggnormen föreskriver att vattnets temperatur ska hålla minst 50° C och max 65° C vid varje tappställe. Det betyder att vattnets ekonomiska värde får variera med 30%. Hos en och samma fastighetsägare kan således en person behöva förbruka 30% mer varmvatten för att ta ett bad än en annan person i samma hus.

Tillförsel av varmvatten är ett annat problem. De lägenheter som befinner sig längst bort från varmvattentanken får låta vattnet stå och rinna en bra stund innan varmvattnet kommer fram.

CompWells vattenmätare mäter både flöde och vattnets temperatur. Fastighetsägaren sätter en temperatur som gräns för vad som kallas ”varmvatten”. Den boende börjar betala för varmvatten först när vattnet uppnår den angivna temperaturen.

För att uppnå ”absolut rättvisa” har Fastighetsägaren/ Föreningen även möjlighet att debitera boende ett pris som varierar med varmvattnets temperatur.

Förbrukningen rapporteras då i ”gradliter” (° C * Liter) och inte endast i liter. Systemet varnar när varmvattnets temperatur understiger 45 °C, under vilket värde risk föreligger att legionellabakterier kan utvecklas i systemet. Dessa bakterier kan förorsaka legionärsjuka hos människor med nedsatt motståndskraft pga. rökning, ålder, sjukdom.

Värme

Komfort

Det finns två olika sätt att mäta värmeförbrukning i ett flerfamiljshus. Med energimetoden mäter man den energi som tillförs lägenheten via radiatorer. Detta kan bli väldigt orättvist genom att man då inte mäter upp den värme som lägenheterna tillför varandra. Testinstallationer visar att den tillförda energin behöver vara upp till 60% högre i en hörnlägenhet på översta våningsplanet än den energimängd som

 

 

behövs för att hålla samma årsgenomsnittstemperatur som i våningen i mitten av fastigheten. En mittenlägenhet skulle t ex kunna stänga av sina radiatorer helt och åka snålskjuts på sina grannars värme. Komfortmetoden (temperaturmätning) istället för

energimätning ger ett rättvisare uppmätningssystem. Den boende betalar för den värmekomfort som uppnås i lägenheten.

Hur fungerar det?

En kännare mäter av temperaturen i alla vistelserum var femtonde minut, och en medeltemperatur för lägenheten räknas ut. Lägenhetens temperatur ska hålla sig mellan ett givet spann för att inte räknas som onormal. För att kompensera för att temperaturen ibland överstiger den ”normala temperaturen” på grund av t ex bakning, solinstrålning eller att många personer vistas i lägenheten dras t ex 20% av de högsta värdena bort från statistiken. Fastighetsägaren kan sedan välja att debitera eller kreditera sina boende utifrån om deras värmekomfort överstiger eller understiger den temperatur som ingår i hyran/månadshyran. För att den boende inte ska kunna bli kompenserad genom att öppna fönsterna långa stunder, och därmed slösa mer energi, så debiteras även onormalt låga temperaturer.

Teknologi

In nya bostadshus kopplas mätarna till IE med kabel (MBUS eller höghastighets RS485 buss-teknologi) medan i befintliga byggnader sker kopplingen med Wireless MBUS 968 MHz eller 169 MHz radio.
IE beräknar fastighetens snitt temperatur och överför den i form av en 1-9V spänning till systemet för värmestyrning (DUC). Kontinuerlig och exakt information om fastighetens uppvärmningsstatus leder till förbättrad styrning och 10 till 15% energibesparing.
IE är ansluten via Internet alt. 3/4G modem till en dataserver CS som baseras på Windows, .NET and Microsoft SQL Server och k vara placerad i vår eller fastighetsägarens datacentral eller i ”molnet”.
De i CS implementerade dataprogram:

 • Hämtar mätarställningar (via IE)
 • Kvalitetstestar de inhämtade avläsningar (flaggar felaktiga och suspekta värdena för vidare analyser)
 • Beräknar förbrukning
 • Genererar periodiska rapporter som:
  • Presenteras i realtid på webbsidor
  • Presenteras dagligen på lägenhetsdisplayer i kWh, m³, ⁰C och kronor för föregående dag, nuvarande och föregående månad
  • Överförs i av fastighetsägaren specificerade format till system för analys och fakturering.

 M-Bus

(Meter-Bus) is a European standard (EN 13757-2 physical and link layer, EN 13757-3 application layer) for the remote reading of utility meters like electricity, water, heat, temperature, humidity and gas meters.
When interrogated, the meters deliver the data they have collected on two-wire-cable to a MBUS Master (IE), which in turn transmits the data on request to a remotely located data server (CS) via fixed Internet connection or a 3G/4G modem.

Topology –       Bus Topology, Star Topology, mixture of Bus and Star but NOT Ring Topology
Cable-               Any cable type suitable for 42V and 500 mA can be used EXCEPT for shielded cables. Recommended: 2 x 0,8 mm² alt. 2 x 1 mm²
Polarity independent, no need for line terminators at the end of the cables,
Maximum distance between Master/Repeater and Slave is 350 m at up to 9 600 Baud and 128 Slaves. Higher at lower Baud rate.
Total cable length 4 000 m at 2 400 Baud and 128 Slaves
Excerpts from M-Bus User Group description of the M-BUS system. See: http://www.m-bus.com/info/mbuse.php for the whole article.
Basic characteristics:

 • The data (e.g. heat consumption) are read out electronically
 • At one single cable, which connects to a building controller all consumption meters of a housing unit can be attached
 • All meters are individually addressable
 • The reading is fast and avoids reading errors
 • Short reading intervals are possible, which reduces the problems with tenant change or tariff amendments
 • Devices of different manufacturers can be operated on the same bus

Economic and technical aspects:

 • Large number of connectable devices
 • Fail-safe characteristics / robustness
 • Minimum cost
 • Minimum power consumption in the meters
 • Acceptable transmission speed

RS-485

RS-485 supports inexpensive local networks and multidrop communications links over twisted pair. It is can be used with data rates up to 10 Mbit/sec and distances up to 1,200 m (not at the same time). RS-485 is used as the physical layer underlying many standards and proprietary automation protocols used to implement Industrial and Building Automation Systems, including Modbus and Profibus.

CompWell uses RS-485 technology in systems with require much higher transmission rates than M-BUS systems can provide (i.e. AMR combined with interactive Display Units and alarm/surveillance systems).

The Wireless M-Bus

standard (EN13757-4:2005 and 2012) specifies the RF communication link between water, gas, heat, and electric meters and the data collecting devices and is becoming widely accepted in Europe for smart metering or Advanced Metering Infrastructure (AMI) applications. Wireless M-Bus was originally targeted to operate only in the 868 MHz band, which gives a good trade-off between RF range and antenna size.

The Wireless M-Bus standard (EN 13757:2013) was expanded with the new N-mode (narrowband mode) at 169 MHz to take benefit of the newly freed band. The N-mode provides the best alternative for radio communication from water and gas meters installed in hard to reach places, such as basements and pits underground

The 169 MHz band was originally used for paging services in Europe, but when the cell phones were introduced as a mass market product, the frequency band was freed up for other services. First it was opened up for meter reading applications. The relatively low frequency (VHF band) combined with high transmission power (up to 500 mW), enables long range radio communication. In addition, narrow band radio (12.5 or 25 kHz) is used to get the best radio receiver sensitivity. A communication range of 3-4 km in urban environment has been demonstrated using ultra-narrowband radio modules at 169 MHz

CompWell provides Wireless M-Bus products communicating in 868 MHz and 169 MHz bands to cover the widest possible application the area of building automation.